Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Základní údaje
Provozovatel internetového obchodu a dodavatel:
Juris Active, s.r.o. se sídlem Na Loučkách 15, 66434 Kuřim, Česká republika, IČ: 06266975, DIČ: CZ06266975
Společnost s ručením omezeným Juris Active, s.r.o, je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, čislo složky C101056. Naše společnost je plátcem DPH.
E-mail: info@juris-active.com
Bankovní spojení:
CSOB, a.s. ,c.u. 280323655/0300
IBAN: CZ61 0300 0000 0002 8032 3655
(dále jen "Provozovatel e-shopu nebo „Prodávající“)

2. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.juris-active.com, který je
provozován shora uvedeným provozovatelem. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a
upravují vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na
straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel, řídí se vztahy neupravené
obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


3. Pojmy
a) Spotřebitelskou smlouvou se rozumí zejména smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b) Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo
poskytuje služby.
c) Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
d) Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Práva a povinnosti z kupní smlouvy se pak
řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
V momentě, kdy je objednávka zrealizována, stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou. Odesláním
objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Na Váš e-mail je
obratem odesláno potvrzení objednávky.
Postup objednání zboží probíhá tak, že kupující si v internetovém katalogu vybere konkrétní zboží, řádně vyplní
veškeré předepsané údaje a náležitosti a objednávku odešle elektronicky. Tím odešle návrh na uzavření kupní smlouvy.


5 Objednávka může být odeslána následujícími způsoby:
- nákupní košík
- elektronickou poštou (e-mailem)
- písemně dopisem
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky:
· jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
· název a množství zboží dle ceníku,
· způsob odebrání a dopravy,
· dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
. číslo telefonu, mobilu
· všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
Každá přijatá objednávka v našem katalogu je závazná. Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po
jejím uskutečnění.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy se tedy rozumí objednávka zboží odeslaná kupujícím a samotná kupní smlouva je
uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. potvrzením
přijetí objednávky na e-mail, který kupující uvede v objednávkovém formuláři.

Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek prodávajícího.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má
vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

Cena zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu. Náklady na doručení zboží jsou uvedeny na stránkách
internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o
celkové a konečné částce k úhradě, včetně nákladů na doručení zboží.

Storno objednávky lze provést písemně či prostřednictvím e-mailu nejpozději ještě týž den, kdy byla objednávka učiněna
a odeslána kupujícím, ale v každém případě před expedicí objednaného zboží. V takovém případě bude objednávka
prodávajícím bezplatně stornována.

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Ceny jsou platné v době provedení
objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.


6. Zboží
Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.
Cena uvedená u zboží neobsahuje náklady na doručení zboží.


7. Způsoby platby, náklady na doručení
Zboží může být zaplaceno těmito způsoby:
a) Kartou online - plaťte kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný.
b) Bankovním převodem – v případě, že kupující zvolí platbu bankovním převodem, pak v potvrzené objednávce
budou obsaženy podrobné informace k platbě, tj. číslo účtu prodávajícího, konstantní a variabilní symbol. V
případě platby bankovním převodem bude řádně objednané zboží expedováno až po připsání celé platby na
bankovní účet prodávajícího. Náklady na doručení zboží při platbě bankovním převodem se liší dle zvoleného
způsobu přepravy ( Balík do ruky/ Balík na poštu).
c) Na dobírku - Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných
ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.
S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).


8. Způsob doručení
Doručení zajišťuje společnost Česká pošta s.p., a to buď formou Balíku na poštu, Balíku do ruky či jako cenné
psaní. Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován e-mailem.
Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.
Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám bude na email zaslána potvrzující zpráva o přijetí objednávky. Všechny
přijaté objednávky v našem internetovém obchodě jsou závazné. Dodací termín je maximálně do 7 pracovních dnů od
obdržení objednávky. Pokud nebude některá položka skladem, budete o této skutečnosti neprodleně informováni
elektronickou poštou nebo telefonicky a budete moci tuto objednávku upravit či stornovat její chybějící položky.


9. Dodací podmínky
Termín dodání
U každého zboží je uvedeno, zda je skladem, nebo zda je u externího dodavatele, přičemž je uvedeno, do jaké doby
bude zboží na skladě u provozovatele internetového katalogu.
Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 17,00 hod bude doručováno zpravidla do pěti pracovních dnů
kamkoli po ČR. Objednávky, které jsou učiněny o víkendu nebo ve dnech státních svátků jsou vyřizovány vždy nejbližší
následující pracovní den.
V případě, že zboží není skladem, bude kupující informován o době, do které je prodávající schopen zboží vyexpedovat.
Převzetí zboží
Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat, zda obal není porušený a zda zásilka nevykazuje zjevné
znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem.


10. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo
rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže
opak.


11. Reklamace a záruka za zboží
Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a na
poškozené způsobené kupujícím. Záruka se nevztahuje na situace, kdy klient zboží rozkouše či jinak poškodí při terapii .
V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným
používáním, je kupující oprávněn zboží reklamovat.
Postup reklamace
Reklamace musí být písemná. Kupující je povinen sepsat reklamaci písemně, v níž uvede zejména druh výrobku, číslo
prodejního dokladu, datum koupě a podrobný popis vady. Kupující je povinen zaslat reklamaci písemně na adresu
provozovatele internetového obchodu. Přílohou reklamace musí být kopie dokladu o koupi zboží.
Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože provozovatel
neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho doručením.
Vyřízení reklamace
Provozovatel internetového obchodu posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po takovém posouzení vyrozumí
kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí
reklamovaného zboží.
Reklamace, uplatněná kupujícím, musí být vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující
stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Vyřízením reklamace se rozumí buď odstranění vady
opravou (v případě oprávněné reklamace) nebo zamítnutí reklamace (v případě neoprávněné reklamace). V případě
oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené
výši.
12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
Pokud se kupující rozhodne jím učiněnou objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval
prodávajícího (písemně nebo e-mailem), a to nejpozději ten den, kdy objednávku učinil, ale v každém případě dříve, než
bude zboží vyexpedováno. V takovém případě bude objednávka prodávajícím bezplatně stornována.
Pokud bylo objednané zboží uhrazeno (tj. bankovním převodem), dojde ke vzájemnému vypořádání mezi prodávajícím a
kupujícím tak, že uhrazená částka bude převedena zpět na účet, z něhož byla odeslána. Pokud kupující učiní jinou
objednávku, bude uhrazená částka použita k úhradě této jiné objednávky s tím, že pokud bude uhrazená částka vyšší
než kupní cena jiné objednávky, bude přeplatek částky převeden zpět na účet, z něhož byla odeslána; bude-li kupní
cena jiné objednávky vyšší, než uhrazená částka, bude kupující vyzván k doplatku do výše kupní ceny této jiné (tj. nové)
objednávky.
Kupující má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez
jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je dle § 1837 občanského zákoníku možné ve lhůtě 14
dní pouze v jeho původním nepoškozeném obalu. Pokud kupující tohoto svého práva využije, pak musí v uvedené lhůtě jednak doručit oznámení o
odstoupení od smlouvy a jednak vrátit koupené zboží, s veškerými dokumenty, tj. zejména musí přiložit kopii faktury,
nebo musí vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázat. Kupující odešle vrácené nepoškozené a funkční zboží na své náklady na adresu
prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na
základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Prodávající má nárok na náhradu
skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Odstoupení od smlouvy musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího a na tutéž adresu je nutné vrátit i zboží, a to na
náklady kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:
· zboží se již nevyrábí nebo nedodává
· výrazným způsobem se změnila cena zboží.
Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku.
V případě, že by taková situace nastala, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem
za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).


13. Ochrana osobních údajů
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až
do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním
údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě
písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém
uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového
obchodu.
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.


14. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky
kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2020. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.